+420 844 111 777 klient@crif.com

Zpracování osobních údajů

CBCB – Czech Banking Credit Bureau, a.s. provozuje Bankovní registr klientských informací (BRKI), kde dochází ke zpracování osobních údajů klientů bank působících v České republice. Tyto osobní údaje jsou poskytovány do BRKI bankami jako společnými správci a CBCB vystupuje v roli zpracovatele osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále „GDPR“). GDPR ukládá správcům i zpracovatelům řadu povinností při zpracování osobních údajů, včetně povinnosti zabezpečit naplňování práv subjektů údajů. Podrobněji se lze s právy a povinnostmi správců, zpracovatelů i subjektů údajů podle GDPR seznámit v Základní příručce k Obecnému nařízení. Prvořadým právem subjektů údajů (klientů bank) je právo na informace o zpracování osobních údajů a jejich ochraně, které naleznete v Informačním memorandu CBCB.

Subjekty údajů mají podle GDPR v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva.

  • Především máte právo získat informace, zda správce nebo zpracovatel zpracovává Vaše osobní údaje a pokud ano, pak informace o tom, jaké údaje o Vás zpracovává ve formě Kopie zpracovávaných osobních údajů. Tuto Kopii obdržíte na žádost ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti.
  • Vaším důležitým právem, a i zájmem bank a CBCB, je aktuálnost zpracovávaných osobních údajů. Proto máte právo při zjištění nesrovnalostí požádat o opravu zpracovávaných osobních údajů a s ní spojené právo na omezené zpracování nesprávných či neaktuálních údajů do doby provedení opravy.
  • Podle GDPR má subjekt údajů ve vymezených případech právo na výmaz zpracovávaných osobních údajů. V BRKI jsou osobní údaje zpracovávány za účelem plnění právní povinnosti bank jako společných správců chovat se obezřetně a vstupovat do obchodních vztahů pouze s bonitními a důvěryhodnými klienty podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách. Z případů vymezených v GDPR pro výmaz by při plnění právní povinnosti mohlo k výmazu dojít tehdy, pokud by zpracovávané osobní údaje nebyly potřebné pro uvedený účel, např. doba zpracování by přesáhla 4 roky od ukončení daného úvěru, kdy tato lhůta je obecně považována za nezbytnou.
  • Právo vznést námitku se vztahuje pouze na případy, kdy účelem zpracování je oprávněný zájem správce nebo veřejný zájem, tedy nikoli na zpracování údajů v BRKI.

Svá výše uvedená práva můžete uplatnit v Klientském centru provozovaném společností CRIF – Czech Credit Bureau, a.s., které CBCB jako zpracovatel touto činností pověřilo. Bližší informace o kontaktu na Klientské centrum, způsobu podání žádosti o uplatnění práv i formuláře žádostí naleznete zde. Vyřízení žádostí o uplatnění práv zajišťujeme bezplatně. Pokud by žádosti byly zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože by se opakovaly, může být účtován poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Pokud se domníváte, že při zpracování Vašich osobních údajů v BRKI došlo k porušení právních předpisů nebo Vašich práv, nebo pokud se Vám nepodaří vyřídit Vaši záležitost s Klientským centrem, máte možnost obrátit se na POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ elektronicky na adrese poverenec@cbcb.cz.