+420 844 111 777 klient@crif.com

Oficiální prohlášení Asociace poskytovatelů informací o spotřebitelských úvěrech o pandemii COVID-19

31. března 2020

Dovolujeme si vás upozornit na aktuální stanovisko Asociace poskytovatelů informací o spotřebitelských úvěrech.

PROHLÁŠENÍ O PANDEMII COVID-19
Jako součást úvěrového ekosystému se úvěrové referenční agentury zavázaly podporovat jednotlivce a malé a střední podniky.

Evropská ekonomika je tvrdě zasažena globální pandemií koronaviru COVID-19. Nouzová situace v oblasti veřejného zdraví, která byla vyvolána v mnoha evropských zemích, představuje pro lidi a podniky dočasné potíže s dodržováním splátek půjček nebo s účty za služby (telefon, elektřina, voda atd.). Vlády členských států a orgány EU přijímají opatření, aby jednotlivcům, živnostníkům a malým a středním podnikům, které zažívají potíže, mohly využívat obecných moratorií na tyto splátky, například pozastavení nebo zpoždění. V některých případech úvěrové instituce přijímají vlastní opatření pro odložení plateb.

V celé EU neexistuje jednotný způsob, jak zacházet s opožděnými platbami spojenými s pandemií (nebo s jakoukoli jinou závažnou událostí, jako jsou přírodní katastrofy) v příslušných národních úvěrových registrech. Některé země se rozhodly pro potlačení nebo nepředložení „negativních“ údajů, tj. informací týkajících se nesplněných finančních závazků. Jiné země budou dále takové údaje reportovat s označením různých identifikátorů nebo kódů.

Asociace poskytovatelů informací o spotřebitelských úvěrech (ACCIS) a její členové úvěrové referenční agentury (CRA; neboli úvěrové registry) byly a nadále jsou připraveny chránit osoby a podniky před dopadem na jejich úvěrovou historii v důsledku pandemie COVID-19 a nadále pomáhají usnadňovat přístup ke spravedlivému a dostupnému úvěru.

V tomto ohledu by ACCIS chtěla uvést, že:

  1. Jednotlivci a podniky, kteří se obávají své finanční situace, by se měli obrátit na své věřitele, informovat je o problému a prodiskutovat své možnosti. Úvěrové registry neposkytují úvěr, a proto nemohou pozastavit splátky.

2. Klíčovou úlohou úvěrových registrů je přispívat k odpovědnému přístupu k úvěrům a v konečném důsledku k finanční stabilitě s cílem chránit dlužníky, věřitele a společnost jako celek. Informace, které úvěrové registry zpracovávají, jsou primárním faktorem pro posouzení úvěruschopnosti dlužníků a sledování jejich bonity, což umožňuje odpovědné půjčování. Pro věřitele, spotřebitele a ekonomiku obecně je proto zásadní, aby informace obsažené v našich databázích byly co nejkomplexnější – včetně pozitivních a negativních informací – aktuální a co nejpřesnější. To je v běžných dobách stejně důležité jako ve výjimečných dobách. Potlačení nebo nepředložení negativních platebních údajů poškodí spotřebitele a úvěrový trh jako celek, který se spoléhá na přesné a aktuální informace.

3. Hodnocení úvěruschopnosti bude muset být založeno na úplných informacích, včetně informací o dočasných opatřeních, která byla aktivována v důsledku pandemie COVID-19. Úvěrové registry spolupracují s věřiteli s cílem zajistit, aby rozhodnutí, která mají dopad na splátkový kalendář jednotlivců, živnostníků nebo malých a středních podniků, byla řádně nahlášena, identifikována a zaznamenána do úvěrové zprávy každého dlužníka. V zemích, kde jsou hlášeny negativní údaje o opožděných splátkách v důsledku krize, jsou různá technická řešení reportingu, např. pro správné rozpoznání těchto situací existují zvláštní kódy, identifikátory nebo konvence reportingu. Úvěrové registry jsou v neustálém kontaktu s věřiteli, aby je upozornily na všechna přijatá regulační ustanovení a informovaly je o všech nezbytných změnách vzorů reportingu.

4. Řádné vykazování negativních platebních informací vytvořených v důsledku pandemie v souladu s výše uvedenými různými řešeními technického vykazování by mělo být dlouhodobé, aby se zajistilo, že bude mít minimální nebo žádný vliv na úvěrovou historii subjektů údajů a skóre úvěrového rizika jako výsledek COVID-19. Úvěrové registry se zavázaly k tomuto výsledku spolupracovat s věřiteli.

5. S cílem usnadnit, aby jednotlivci zůstali informováni o svých úvěrových zpráv a mohli si ověřit přesnost své úvěrové historie s ohledem na opatření přijatá v souvislosti s pandemií COVID-19, mají spotřebitelé právo požádat o bezplatnou kopii jejich kreditní zprávy od jakéhokoli úvěrového registru, který informace zpracovává. Více informací poskytne každý úvěrový registr v dané zemi.

Úvěrové registry pokračují v monitorování pandemie COVID-19 a jeho účinků na podniky a jednotlivce. Pokračujeme ve spolupráci s našimi zúčastněnými stranami s cílem minimalizovat dopad na bonitu jednotlivců, živnostníků nebo malých a středních podniků a v případě potřeby mohou výše uvedená opatření doplnit. Dlouhodobý blahobyt evropské ekonomiky závisí na silné a spolehlivé infrastruktuře vykazování úvěrů. Vyzýváme vlády členských států a orgány EU, aby nadále podporovaly roli úvěrových registrů v úvěrovém ekosystému a iniciativy, které přijímáme ve prospěch jednotlivců a malých a středních podniků.

Oficiální tisková zpráva je k dispozici ke stažení níže.